Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via deze website (hooiberg.nl). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jouw als koper, lees deze daarom goed door. Onderaan deze pagina vind je de datum waarop de Algemene Voorwaarden voor het laatst zijn aangepast.

De Voetenvriend
handelend onder de naam/namen Hooiberg, Hooiberg Schoenen en hooiberg.nl

Vestigingsadres:
Hanzepoort 26
7575 DA Oldenzaal

KvK-nummer: 06049848
BTW-nummer: NL006554283B01

IBAN: NL86 RABO 0302 0826 97 t.n.v. De Voetenvriend

De Voetenvriend valt onder de Hooijergroep Holding. Correspondentie zul je dan ook ontvangen onder naam van de Hooijergroep.

 • 2.1 Begrippen: Een overeenkomst is iedere afspraak of overeenkomst tussen De Voetenvriend en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Een klant is de persoon die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met De Voetenvriend en/of zich heeft geregistreerd op deze website of een van de andere websites van De Voetenvriend. Wie een bestelling plaats op deze website, gaat een overeenkomst aan met De Voetenvriend. Deze website is de website te bereiken via hooiberg.nl en alle onderliggende pagina’s die vallen onder de domeinnaam hooiberg.nl.
 • 2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Voetenvriend (hierna: Hooiberg) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing,  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • 2.3 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 • 2.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 3.1 Alle aanbiedingen van Hooiberg zijn vrijblijvend en Hooiberg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Hooiberg. Hooiberg is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hooiberg dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • 3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeld.
 • 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
 • 4.2 Voor transport brengen wij geen kosten in rekening bij bestellingen.
 • 4.3 Voor een bepaalde betaalmethode worden géén extra kosten berekend.
 • 4.4 Onze website maakt gebruik van IP-adres identificatie voor onder andere geolocatie doeleinden. Aangezien hooiberg.nl alleen levert aan adressen die zich bevinden in Nederland, is enkel het Nederlandse belastingtarief van 21% van toepassing. Het kan echter voorkomen dat je niet de juiste verkoopprijzen te zien krijgt, als je onze website bezoekt vanuit een ander land of bepaalde instellingen hanteert in de browser of op het apparaat, die van invloed zijn op het bepalen van de geolocatie. Dit kan ervoor zorgen dat je de verkoopprijs exclusief het belastingtarief te zien krijgt op de product- en/of overzichtspagina.Tijdens het afrekenen zie je altijd het bedrag inclusief het geldende belastingtarief. Consumenten die vanuit een ander land dan Nederland een bestelling plaatsen, betalen gewoon de verkoopprijs inclusief het belastingtarief á 21% geldend voor het opgegeven factuur dan wel afleveradres in Nederland.Consumenten hebben na het aangaan van de overeenkomst met hooiberg.nl geen recht op teruggave van het belastingdeel van de aankoopprijs.
 • 5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijg je hiervan via e-mail of in enkele gevallen telefonisch bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
 • 5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • 5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als beide partijen (Hooiberg en de klant) een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • 5.4 Het kan voorkomen dat wij een levering in gedeelten laten plaatsvinden, bijvoorbeeld als een bepaald artikel van een bestelling van meerdere producten tijdelijk niet voorradig is. Wij zullen ons best doen de klant hiervan op de hoogte te stellen.
 • 5.5 Wij doen er alles aan de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met de klant op.
 • 6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling naar ons retourneren. Indien binnen deze termijn door Hooiberg geen reclamatie is ontvangen, wordt Hooiberg geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • 6.2 Wanneer je één of meerdere artikelen wilt retourneren, dan verzoeken wij je om het meegeleverde retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen een mee te zenden met de retourzending.
 • 6.3 Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:

a. het product zichtbaar gedragen en/of gewassen is;
b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.

 • 6.4 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Hooiberg te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet zichtbaar gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle bijbehorende labels.
 • 6.5 De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening.
    • 7.1 Iedere aansprakelijkheid van Hooiberg en van het personeel en de producten van Hooiberg voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Hooiberg is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
    • 7.2 Hooiberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Hooiberg.
    • 7.3 Iedere aansprakelijkheid van Hooiberg jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Hooiberg verschuldigd is.
    • 7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Hooiberg, dan wel tussen Hooiberg en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Hooiberg, is Hooiberg niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hooiberg.
    • 8.1 Hooiberg heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hooiberg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
    • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Hooiberg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
    • 9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
    • 9.2 Wij plaatsten cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website hooiberg.nl en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen nimmer worden verkocht aan, of worden gebruikt door derde partijen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en gaan hier dus ook zorgvuldig mee om.
    • 10.1 Indien je aan Hooiberg bij een bestelling opgave doet van een adres, is Hooiberg gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Hooiberg schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
    • 10.2 Wanneer door Hooiberg gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hooiberg deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
    • 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hooiberg in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hooiberg vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
    • 10.4 Hooiberg is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.
    • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
    • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Oldenzaal, 9 november 2020